Regulier

De zogenaamde 'reguliere' afdeling telt 8 groepen. Twee kleutergroepen en verder van elk leerjaar één groep. In alle groepen zitten leerlingen van min of meer dezelfde leeftijd.  Elke groep heeft in principe één of twee vaste leerkrachten. Voor de gymlessen hebben we een vakleerkracht op school.

Basishouding
Om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elke leerling proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen. Zowel op cognitief, als wel op creatief, lichamelijk en sociaal-emotioneel vlak.
Alle leerlingen hebben verschillende behoeften qua instructie en verwerking. 
We werken daarom met het directe instructiemodel. Dit model houdt rekening met de verschillende manieren van leren van leerlingen. Elke les is opgebouwd uit een aantal fasen; terugblik, oriëntatie, doelstelling, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. Leerlingen kunnen deze fasen in een verschillend tempo doorlopen, met veel of weinig instructie van de leerkracht.

Het curriculum
Ons curriculum is gebaseerd op de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn door het Nederlands ministerie van onderwijs vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs in Nederland.

De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen. Vanaf 2010 is de 'canon van Nederland' onderdeel van de kerndoelen en dienen de vensters daarvan als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. Sinds 2012 is het 'leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit' onderdeel van de kerndoelen.

De kerndoelen zijn opgedeeld in twee soorten. Leergebiedspecifieke doelen gaan over specifieke vakken, zoals rekenen/wiskunde en taal/communicatie. Leergebiedoverstijgende doelen hebben betrekking op meer algemene vaardigheden, zoals sociaal gedrag, leerhouding, mens en natuur, mens en maatschappij en kunst en cultuur.
Elke basisschool kiest zelf (per vak) een methode om de kerndoelen te halen. 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline