Documenten

Image
Leerling op de fiets

Bekijk onze schoolgids

Welke lestijden worden er gehanteerd op de Anne Frank school? Hoe gaat onze school om met pesten? Hoe staat het met huiswerk? Meer van dit soort inhoudelijke en praktische vragen hebben we uitgebreid omschreven in de jaarlijkse schoolgids. We hopen dat u onze gids met plezier en interesse leest. Waar ouders worden genoemd, worden ouders/verzorgers bedoeld. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud? Neem dan gerust contact met ons op.

Veilige omgeving

Op de Anne Frank vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft PROOLeiden-Leiderdorp een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen PROOLeiden-Leiderdorp en onze school. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

De externe vertrouwenspersonen van GGD Hollands Midden kunnen worden benaderd door ouders/verzorgers en leerlingen die ontevreden zijn over de school(situatie). De situatie kan te maken hebben met een gebrek aan/ of onduidelijke communicatie vanuit de school, de schoolorganisatie, een onzorgvuldige begeleiding van leerlingen, het niet goed omgaan met pesten of discriminatie, ongewenste intimiteiten enzovoort. Ook kunnen de externe vertrouwenspersonen worden benaderd door de interne vertrouwenspersonen voor (casuïstiek)overleg.  De externe vertrouwenspersonen van GGD Hollands Midden zijn de begeleiders van de klager, de ouders/verzorgers. Zij luisteren, geven uitleg en of advies over de mogelijk te nemen stappen in de klachtenprocedure. Zo nodig schuiven zij aan bij een gesprek met school en/of het bestuur. Zij kunnen het probleem niet oplossen. Dat zullen de betrokken partijen zelf moeten doen, al dan niet met behulp van, bijvoorbeeld, de onderwijsgeschillen commissie.  Contact Ouders/verzorgers, leerlingen en interne contactpersonen/vertrouwenspersonen van scholen die een abonnement hebben bij Hecht GGD Hollands Midden, kunnen de externe vertrouwenspersoon inschakelen via: Hecht GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg Telefoon: 088 – 308 33 42 E-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl   Informatie voor de melder:  Graag uw naam, de naam van de school en uw telefoonnummer vermelden. De situatie kunt u beter niet omschrijven in de mail of via het algemene telefoonnummer. Dit is in verband met uw privacy.  Één van de vertrouwenspersonen zal u terugbellen om de situatie te bespreken en advies te geven. 

Downloads